Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 12 x 7,5 = 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

     Για την απόκτηση του ΔΜΣ του ΠΜΣ «Πολιτική Οικονομία» είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων (τέσσερα ανά εξάμηνο). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα είναι τρίωρα, οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

     Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δύναται να αναπροσαρμόζει την ύλη των μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού. Επίσης μπορεί να εντάξει στο πρόγραμμα μαθημάτων και κατ’ επιλογήν μαθήματα εναλλακτικά των ήδη προσφερόμενων. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα (Υποχρεωτικά)

ECTS

Πολιτική Οικονομία Ι

7,5

Πολιτική Οικονομία ΙΙ

7,5

Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

7,5

Εξέλιξη Μακροοικονομικής Σκέψης

7,5

Σύνολο

30

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα (Υποχρεωτικά)

ECTS

Πολιτική Οικονομία ΙΙΙ

7,5

Πολιτική Οικονομία ΙV

7,5

Θεσμικά Οικονομικά

7,5

Ποσοτικές Μέθοδοι

7,5

Σύνολο

30

     Επιλογή τεσσάρων μαθημάτων από μία προσαρμοζόμενη λίστα με προτεινόμενα μαθήματα

Γ’ Εξάμηνο (επιλογή 4 μαθημάτων)

Μαθήματα

ECTS

Σύγχρονη Νομισματική Θεωρία

7,5

Ελληνική Οικονομική Ιστορία

7,5

Πολιτική Οικονομία και Θεωρία της Πολιτικής

7,5

Κοινωνική Πολιτική, Ανισότητα και Φτώχεια

7,5

Πολιτική Οικονομία της Εργασίας

7,5

Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7,5

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

7,5

Εφαρμοσμένες Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά

7,5

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία

7,5

Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης

7,5

Ειδικά Θέματα Προχωρημένης Πολιτικής Οικονομίας

7,5

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

7,5

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

7,5

Οικονομικά του Περιβάλλοντος

7,5

Σύνολο

4 x 7.5 = 30

     Τα οκτώ (8) μαθήματα των πρώτων δύο εξαμήνων είναι υποχρεωτικά και παρέχουν κυρίως την εισαγωγή, την εξοικείωση και την εμβάθυνση στις διάφορες προσεγγίσεις της Πολιτικής Οικονομίας (κυρίως τη Μαρξιστική, την Κεϋνσιανή, τη μετα-κεϋνσιανή, τη θεσμική, και άλλες νεομαρξιστικές και ριζοσπαστικές σχολές σκέψης), στην Ιστορία Οικονομικής Σκέψης και στα ποσοτικά εργαλεία που συνήθως χρησιμοποιούνται στις εμπειρικές εφαρμογές της Πολιτικής Οικονομίας.

     Στο τρίτο εξάμηνο προσφέρεται ένα ευρύ σύνολο μαθημάτων πεδίου με περιεχόμενο και θεματολογία από τον ευρύτερο χώρο της Πολιτικής Οικονομίας, από τα οποία επιλέγονται τέσσερα.