Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πολιτική Οικονομία» είναι η παροχή άρτιας και ποιοτικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, που θα προσφέρει στους υποψήφιους:

  • Την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και αναλυτικών εργαλείων για την προσέγγιση κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τους οικονομολόγους και τους κοινωνικούς επιστήμονες.

  • Τη δυνατότητα κατανόησης των σημαντικότερων θεωρητικών συνεισφορών από τις διαφορετικές, μη συμβατικές, σχολές οικονομικής σκέψης.

  • Την κατάλληλη θεωρητική και τεχνική προετοιμασία για εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ και την απόκτηση του ΔΜΣ.

  • Την προαγωγή της έρευνας στους τομείς επιστημονικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και την παραγωγή νέας γνώσης στο χώρο της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής.

  • Τη δημιουργία ικανών επαγγελματιών μέσω της απόκτησης ευρύτερων θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την οικονομική επιστήμη.

  • Τη δημιουργία συνεργιών τόσο με τον α ́ κύκλο σπουδών, όσο και με τα άλλα ΠΜΣ του ΤΟΕ για τη μέγιστη δυνατή δραστηριοποίηση των πόρων και υποδομών του τμήματος.

  • Την προβολή των δυνατοτήτων του Τμήματος μέσα από ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα παρέχει: (α) γνώση σημαντικότερων θεωρητικών ζητημάτων και μεθόδων ανάλυσης που βρίσκονται στο επίκεντρο της Πολιτικής Οικονομίας, (β) προσεγγίσεις οι οποίες θα αναδεικνύουν την κοινωνική διάσταση του γνωστικού πεδίου της Πολιτικής Οικονομίας αλλά και τις θεωρητικές διαμάχες μεταξύ των αντικρουόμενων σχολών σκέψης, (γ) άμεση σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής δ) ιδιαίτερη έμφαση σε θεωρητικές προσεγγίσεις που αποκλίνουν από την κυρίαρχη οικονομική θεωρία, ώστε να προωθηθεί ο πλουραλισμός των ιδεών που στοιχειοθετούν το ευρύ φάσμα της σύγχρονης Πολιτικής Οικονομίας.

  • Τη συμμετοχή των φοιτητών σε έναν ενεργό και δραστήριο ακαδημαϊκό χώρο, με βαθιά γνώση των σύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

  • Να καταστεί το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ πόλος έλξης ακαδημαϊκών εγνωσμένου κύρους, δίνοντας χώρο ανάπτυξης και γόνιμης έκφρασης των ιδεών της σύγχρονης διανόησης στη χώρα μας.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Πολιτική Οικονομία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Η απόδοση του τίτλου του ΔΜΣ σε άλλη γλώσσα καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.