Η κατανόηση της σύγχρονης μακροοικονομικής σκέψης διέρχεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο τα οικονομικά γεγονότα του 20ου αιώνα επέδρασαν στην ανάπτυξη των σημαντικότερων ιδεών και θεωριών.

Το ευρύτατο γνωστικό πεδίο της μακροοικονομικής αφορά τη δομή, επίδοση και συμπεριφορά της συνολικής εγχώριας και διεθνούς οικονομίας. Κατά τις διαλέξεις του μαθήματος θα εξεταστεί η εξέλιξη της συμβατικής οικονομικής σκέψης δίνοντας έμφαση στις θεμελιακές αρχές και στις προτάσεις πολιτικής της ορθόδοξης κεϋνσιανής και μονεταριστικής προσέγγισης, των νέων κλασικών οικονομικών, της θεωρίας των πραγματικών επιχειρηματικών κύκλων (real business cycles), της νέας κεϋνσιανής σχολής καθώς και των οικονομικών της νέας συναίνεσης.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τις βασικές παραδοχές των υποδειγμάτων και συστημάτων σκέψης καθώς και τη δυνατότητά τους να παράγουν πολιτική, που να βασίζεται σε ρεαλιστικές υποθέσεις.