Οι διαλέξεις του μαθήματος Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης διακρίνονται από μια σειρά εισαγωγικών και προχωρημένων θεμάτων. Διδακτικό στόχο αποτελεί η κατανόηση του τρόπου γένεσης και ανάπτυξης κυρίαρχων και μη συμβατικών θεωρητικών προσεγγίσεων, κυρίως από την εποχή του Adam Smith μέχρι και σήμερα.

     Η προσέγγιση του μαθήματος είναι ιστορική και αναλυτική. Η εξέλιξη της οικονομικής σκέψης παρουσιάζεται ως μια διαδοχική σειρά μεταβολών στην αντίληψη και την θεώρηση της φύσης της κοινωνικοοικονομικής διαδικασίας. Αυτές οι αλλαγές στο “όραμα” (vision κατά τον Schumpeter) της κυρίαρχης εκδοχής της οικονομικής σκέψης συνεπάγονται κάθε φορά την κατασκευή νέων αναλυτικών εννοιών και κατηγοριών και ενός νέου θεωρητικού προτύπου διάρθωσής τους. Επομένως το μάθημα δίνει έμφαση στον ιστορικό χαρακτήρα των οικονομικών θεωριών και στον τρόπο με τον οποίο τα πραγματικά κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα διαμορφώνουν την εξέλιξη της οικονομικής θεωρίας.

     Παράλληλα, στο μάθημα συζητείται η επικαιρότητα και η χρησιμότητα των διαφόρων ρευμάτων της οικονομικής σκέψης στα κλασικά θέματα της θεωρίας της αξίας και της διανομής αλλά και στα σύγχρονα προβλήματα όπως αναδείχθηκαν κατά τον 20ο αιώνα στις οικονομίες της Δύσης (της ανεργίας, των κοινωνικών ανισοτήτων, κ.λπ.). Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην γένεση και ιστορία της νεοκλασικής θεωρίας με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση και κριτική αντιμετώπιση της κυρίαρχα διδασκόμενης οικονομικής θεωρίας καθώς και την προσέγγισή της ως τμήμα της ιστορίας των οικονομικών θεωριών.