Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο πεδίο της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας και πιο συγκεκριμένα στα σημαντικότερα θεωρητικά ζητήματα τα οποία πραγματεύεται ο Marx ιδίως στους πρώτους δύο τόμους του «Κεφαλαίου» όπως η εργασιακή θεωρία της αξίας, η έννοια της καπιταλιστικής εμπορευματικής παραγωγής, η θεωρία κύκλησης και σχηματισμού του κεφαλαίου και της απόσπασης υπεραξίας, η συσσώρευση κεφαλαίου και ο σχηματισμός του «εφεδρικού στρατού εργασίας», το εμπορικό κεφάλαιο και τα σχήματα αναπαραγωγής.

     Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Μεθοδολογικά ζητήματα και αντικείμενο του «Κεφαλαίου» – υλιστική αντίληψη της ιστορίας.
  • Η εργασιακή θεωρία της αξίας.
  • Ο μετασχηματισμός του χρήματος σε κεφάλαιο.
  • Η έννοια της υπεραξίας και η διάκρισή της σε απόλυτη και σχετική – μήκος και εντατικότητα της εργάσιμης ημέρας – εργασιακή διαδικασία και τεχνολογική μεταβολή
  • Η διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου – ο «εφεδρικός στρατός εργασίας»
  • Το εμπορικό κεφάλαιο
  • Τα σχήματα απλής και διευρυμένης αναπαραγωγής.

Ύλη Πολιτικής Οικονομίας I