Η κεϋνσιανή επανάσταση:

     Το μάθημα εξετάζει την πολιτική οικονομία του έργου του J. M. Keynes και τις καινοτόμες ιδέες του γύρω από τη συμπεριφορά του καπιταλιστικού συστήματος, όπως τις ανέπτυξε στη Γενική Θεωρία και σε άλλα έργα του.

     Ειδική αναφορά γίνεται στην αρχή της ενεργού ζήτησης, στην έννοια του πολλαπλασιαστή, στο ρόλο του χρήματος και της αβεβαιότητας, στις απόψεις του Keynes για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της κερδοσκοπίας και της τάξης των εισοδηματιών, για την ύπαρξη ακούσιας ανεργίας ως τυπικής συνθήκης σε ένα laissez-faire μοντέλο καπιταλισμού, καθώς και στις προτάσεις του για τον περιορισμό της αστάθειας και την αναμόρφωση του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος. Οι φοιτητές αναμένεται να έρθουν σε επαφή με μια προσέγγιση της λειτουργίας του καπιταλισμού, που έρχεται σε ρήξη με την κυρίαρχη ορθόδοξη παράδοση και που τονίζει την ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

     Μεταξύ των θεμάτων που θα αναλυθούν είναι:

  • Προσδοκίες, παραγωγή και απασχόληση.
  • Θεωρία πιθανοτήτων και αβεβαιότητας.
  • Επενδύσεις και οριακή αποδοτικότητα κεφαλαίου.
  • Θεωρία του τόκου και του χρήματος.
  • Ζητήματα οικονομικής πολιτικής και ρύθμισης της χρηματοπιστωτικού συστήματος.