Στο μάθημα «Θεσμικά οικονομικά» αναλύονται οι βασικές αρχές της εν θέματι σχολής οικονομικής σκέψης, η οποία εξετάζει την οικονομία υπό το πρίσμα της εξέλιξης των θεσμών που διέπουν τη λειτουργία της. Εν συνεχεία, σκιαγραφείται η επίπτωση της εξελικτικής διαδικασίας των θεσμών στη διοικητική και επενδυτική λειτουργία των επιχειρήσεων, στην καταναλωτική συμπεριφορά των ατόμων και στην ευστάθεια του μακροοικονομικού και χρηματοοικονομικού συστήματος.

     Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Η εξέλιξη του κεφαλαίου
  • Επιδεικτική κατανάλωση
  • Χρηματοοικονομική κερδοσκοπία
  • Έννομο συμφέρον και πολιτικές χειραγώγησης άυλου κεφαλαίου
  • Πιστωτικοί κύκλοι