Το μάθημα αποσκοπεί να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τις βασικές ιδέες και προτάσεις πολιτικής της μετα-κεϋνσιανής οικονομικής σχολής. Στο πλαίσιο του μαθήματος καταγράφονται οι απόψεις παλαιών (Kalecki, Robinson, Kaldor, Minsky) και σύγχρονων εκπροσώπων της και εξετάζονται έννοιες όπως: η ενεργός ζήτηση, η θεμελιώδης αβεβαιότητα, το παράδοξο του κόστους, η ενδογένεια του χρήματος, η ολιγοπωλιακή διάρθρωση των αγορών, ο νομισματικός χαρακτήρας της οικονομίας, η χρηματοπιστωτική ευθραστότητα.

Με βάση αυτές εκτίθεται και αναλύεται η μετα-κεϋνσιανή οπτική γύρω από το θεσμικό χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και τον τρόπο διαχείρισης των σύγχρονων καπιταλιστικών οικονομιών. Οι φοιτητές θα αντιληφθούν τον υψηλό βαθμό απόκλισης της συγκεκριμένης σχολής σε σχέση με τις ιδέες της συμβατικής οικονομικής θεωρίας και θα γνωρίσουν ένα εναλλακτικό πλαίσιο πολιτικής που διαφοροποιείται ριζικά από τις κυρίαρχες σήμερα.

Στα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • Η μεθοδολογία και τα βασικά χαρακτηριστικά των μετα-κεϋνσιανών οικονομικών
  • Η μετα-κεϋνσιανή θεωρία της διανομής του εισοδήματος και της οικονομικής μεγέθυνσης.
  • Μετα-κεϋνσιανές προσεγγίσεις στο πεδίο της δημοσιονομικής, νομσιματικής και χρηματοπιστωτικής ανάλυσης.
  • Η θεωρία της χρηματιστικοποίησης.
  • Η πολιτική φιλοσοφία των μετα-κεϋνσιανών οικονομικών.