(Προσφέρεται κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)

Το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας της Παγκοσμιοποίησης έχει ως κύριο αντικείμενο του, τη μελέτη των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών. Αυτή παρουσιάζεται αρχικά σε μια εκτεταμένη εισαγωγή του βασικού του πλαισίου και των ιδεών που την χαρακτηρίζουν καθώς και τις τρεις κυριότερες προσεγγίσεις του: Μερκαντιλισμός, Φιλελευθερισμός, Δομισμός.

Ειδικότερη αναφορά γίνεται στη διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης των οικονομιών.

Το μάθημα επικεντρώνεται σε τρία βασικά χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης:

α) Τη διόγκωση και σχεδόν ανεξέλεγκτη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

β) Την εκδήλωση σοβαρών χρηματοπιστωτικών κρίσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

γ) Τους περιορισμούς που τίθενται στην άσκηση αποτελεσματικής & ανεξάρτητης εθνικής οικονομικής πολιτικής.

Η κατανόηση των προαναφερόμενων φαινόμενων και δομών του παγκόσμιου συστήματος στην τρέχουσα φάση τη παγκοσμιοποίησης προσφέρει στους φοιτητές πολύτιμη γνώση και ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας της Παγκοσμιοποίησης συμβάλλει στη διαμόρφωση σύγχρονου προβληματισμού σε επίκαιρα ζητήματα της εποχής μας.