Το μάθημα επικεντρώνεται σε μία ιστορική επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια έως και την υπαγωγή της χώρας σε καθεστώς μνημονιακής επιτήρησης.

     Ειδικότερα αναλύεται η διαχρονική εξέλιξη των βασικών συστημάτων της ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα της εκάστοτε εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής καθώς και του διεθνούς οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αίτια που οδήγησαν στην τρέχουσα οικονομική κρίση ενώ γίνεται και μία αποτίμηση ως προς την αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων Οικονομικής Πολιτικής που εφαρμόστηκαν στην ελληνική οικονομία.

     Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Οι βασικές διενέξεις στο ζήτημα της μεταπολεμικής παραγωγικής ανασυγκρότησης.
  • Οι μετασχηματισμοί του εγχώριου παραγωγικού υποδείγματος.
  • Η αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής στην επίτευξη των μακροοικονομικών στόχων.
  • Οι ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές στην κοινωνική διαστρωμάτωση.
  • Οι επιπτώσεις από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και στην ΟΝΕ.
  • Τα αίτια της τρέχουσας κρίσης της ελληνικής οικονομίας και οι πολιτικές αντιμετώπισής της.