Στο μάθημα αναλύονται οι διάφορες φάσεις από τις οποίες έχει διέλθει η ευρωπαϊκή οικονομία από την λήξη του Β ́ Παγκόσμιου Πολέμου έως σήμερα.

     Ειδικότερα εξετάζεται το μεταπολεμικό οικονομικό «θαύμα» των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών καθώς και το πλέγμα πολιτικών που ευνόησαν τους πρωτοφανείς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και κεφαλαιακής συσσώρευσης. Μία διαδικασία η οποία διακόπηκε κατά την κρίση της δεκαετίας του 1970 και που οδήγησε στην μετάβαση του ευρωπαϊκού οικονομικού και πολιτικού συστήματος από τη λεγόμενη «σοσιαλδημοκρατική συναίνεση» στη «νεοφιλελεύθερη συναίνεση».

     Τέλος, στο ίδιο μάθημα αναλύονται οι πολιτικές και οικονομικές διεργασίες που συνεπάγονταν τα διαφορετικά στάδια οικονομικής ενοποίησης των καπιταλιστικών οικονομιών της Ευρώπης με κορύφωση την κρίση της Ευρωζώνης που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

     Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Παραγωγικές αναδιαρθρώσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά τη λήξη του Β ́ Παγκοσμίου Πολέμου.
  • Η δημιουργία του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας και η νεοφιλελεύθερη απορρύθμισή του.
  • Η διαδικασία ενοποίησης των καπιταλιστικών οικονομιών.
  • Η μετάβαση των πρώην σοσιαλιστικών οικονομιών σε οικονομίες της αγοράς και οι διεργασίες στην Ευρωπαϊκή οικονομία.
  • Από τον «Έλληνα ασθενή» στα PIΙGS: Η κρίση της Ευρωζώνης και οι προσπάθειες επίλυσής της.