Στο μάθημα της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας οι φοιτητές καλούνται να επιλύσουν οικονομετρικά προβλήματα σε περιβάλλον Η/Υ. Ειδικότερα, σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές στις οικονομετρικές τεχνικές που είναι αναγκαίες για την επίλυση μακροοικονομικών ερωτημάτων και κατ’ αυτόν τον τρόπο να τους προετοιμάσει για αυτοτελή ερευνητική δράση.

     Η κύρια έμφαση του μαθήματος δίνεται στην ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων από την πλευρά των φοιτητών, ενώ επιπρόσθετα συμπληρώνεται η θεωρητική εξέταση οικονομετρικών ζητημάτων.