Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Σκοπός:

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξετάσει  την αλληλοσύνδεση μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και της οικονομίας με έμφαση στη στην οικονομική πολιτική για την κλιματική αλλαγή, την αειφορία, τη κυκλική οικονομία και την  καινοτομία για ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Ο βασικός στόχος είναι να κατανοηθεί τι ορίζεται ως κλιματική αλλαγή και αειφορία και πώς προωθείται η μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στη θεωρία και στη διεθνή πρακτική, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Περιεχόμενα:

Στο μάθημα θα διδαχθούν και συζητηθούν βασικές αρχές οικονομικής του περιβάλλοντος, ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας και πώς οικονομικές έννοιες όπως lock-in και free-riding, σε συνδυασμό με την ελλιπή χρηματοδότηση σε έρευνα και ανάπτυξη έχουν καθυστερήσει την μετάβαση, και τέλος τις πολιτικές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την καινοτομία.

Στο επίκεντρο του μαθήματος είναι η κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικής καινοτομίας που προωθεί την αειφορία, αποτρέπει την κλιματική αλλαγή, και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αφορούν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό μπορεί να  επιτευχθεί μεταξύ άλλων από την σύγκριση των πολιτικών ανά τον κόσμο που αφορούν σε κλιματική αλλαγή και καινοτομία και την θέση της Ελλάδας ανάμεσα σε αυτές.

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Κατανοήσουν τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, αειφορίας, κυκλικής οικονομίας και πολιτικών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Εξηγήσουν το ρόλο της καινοτομίας και να συσχετίσουν την καινοτομία με την παραγωγικότητα, τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.
  • Κατανοήσουν τη φύση, τα εργαλεία και το ρόλο της οικονομικής πολιτικής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Εντοπίσουν πηγές δυσλειτουργίας ή αποτυχίας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της μονοπωλιακής δύναμης, της αποτυχίας συντονισμού όπως και τις πολιτικές και κανόνες που μπορεί να είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
  • Κατανοήσουν τις έννοιες της τεχνολογίας και του συστήματος καινοτομίας και την κατανόηση της εφαρμογής τους σε διαφορετικά τεχνολογικά, χωρικά, εθνικά και διεθνή πλαίσια.
  • Κατανοήσουν το θέμα της καινοτομίας στα ενεργειακά συστήματα και της διακυβέρνησης που συνεισφέρει στην αειφορία.