Το μάθημα πραγματεύεται το ζήτημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, το πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και την πολυδιάστατη επιρροή που ασκεί στα εθνικά συστήματα ρύθμισης και συσσώρευσης των κρατών – μελών της.

     Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι συγκεκριμένες θεματικές προσεγγίζονται από εξελικτική σκοπιά στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται μετασχηματισμοί στις δομές ισχύος κοινωνικών τάξεων, ομάδων συμφερόντων, πολιτικών θεσμών και οικονομικών ιδεών κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Υπό το πρίσμα αυτό, καταγράφονται οι κύριοι σταθμοί της ενοποιητικής διαδικασίας, αναλύονται οι οικονομικές, κοινωνικές και ιδεολογικές παράμετροι που συνέδραμαν στη θεσμική εμβάθυνση της ΕΕ και στη δημιουργία της νομισματικής ένωσης. Επίσης αναπτύσσονται τα κύρια χαρακτηριστικά και οι πολιτικές προτεραιότητες της ΟΝΕ και περιγράφεται πώς αυτές επιδρούν σήμερα στο καθεστώς διαχείρισης, στις επιδόσεις και στη διανομή εισοδήματος στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αναφορά τέλος γίνεται στην οικονομική κρίση της Ευρωζώνης, στη θεσμική κρίση της ΕΕ και στις προοπτικές του ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος.

     Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Οικονομική ολοκλήρωση στην Ευρώπη: ιστορική αναδρομή και θεσμική εξέλιξη.
  • Το καθεστώς οικονομικής πολιτικής της ΟΝΕ.
  • Μακροοικονομικές ανισορροπίες, κοινωνικές ανισότητες και αναπτυξιακές αποκλίσεις στην ΕΕ.
  • Ευρωζώνη, χρηματιστικοποίηση και οικονομική κρίση.
  • Η θεσμική κρίση της ΕΕ: προβλήματα και προκλήσεις.