Το μάθημα εστιάζει στα επιστημονικά αντικείμενα του χρήματος, της τραπεζικής και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Αυτό εμπεριέχει τη μελέτη των μικροοικονομικών της τραπεζικής επιχείρησης καθώς και τη μελέτη των αγορών όπου λαμβάνει χώρα η τραπεζική διαμεσολάβηση σε συνδυασμό με την χρηματοοικονομική θεωρία εν γένει.

     Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της χρηματοοικονομικής δεν υφίσταται ξεκάθαρος διαχωρισμός του από την μικροοικονομική ή την μακροοικονομική θεωρία και για το λόγο αυτό θα ασχοληθούμε επίσης και με ζητήματα όπως είναι ο προσδιορισμός της ζήτησης αλλά και της προσφορά του χρήματος, η θεωρία προσδιορισμού των επιτοκίων, καθώς και με θέματα που άπτονται της νομισματικής πολιτικής και της λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών. Τα τελευταία είναι γνωστικά αντικείμενα που παραδοσιακά αντιμετωπίζονταν στο πλαίσιο της μακροοικονομικής.

     Περιεχόμενο του μαθήματος:

 • Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος
 • Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά συστήματα
 • Θεωρία χαρτοφυλακίου
 • Ο καθορισμός των βραχυχρόνιων επιτοκίων
 • Η διάρθρωση των επιτοκίων
 • Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
 • Οι τράπεζες και η προσφορά χρήματος
 • Η ζήτηση χρήματος
 • Νομισματική Πολιτική
 • Αγορές (χρήματος, Εταιρικών Ομολόγων (Ομολογιών), μετοχών, συναλλάγματος)
 • Παράγωγα προϊόντα: Οι αγορές προθεσμιακών χρηματοοικονομικών συμβολαίων. Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια ανταλλαγής και λοιπά παράγωγα προϊόντα.
 • Χρηματοοικονομική καινοτομία και ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών.
 • Αποτελεσματικότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς.