Το ΠΜΣ στην Πολιτική Οικονομία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών και ως τέτοιο να καλύψει ένα προφανές και μακροχρόνιο γνωστικό κενό στην μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα.

     Μετά από μια μακρά οικονομική και κοινωνική κρίση στη χώρα μας, η διδασκαλία των οικονομικών και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από πλεόνασμα συμβατικότητας και μεγάλο έλλειμμα ρεαλισμού και πλουραλισμού. Αυτό έχει ως συνέπεια την εκπαιδευτική αδυναμία των φοιτητών στην επεξήγηση και εμπειρική τεκμηρίωση του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων καπιταλιστικών οικονομιών, καθώς επίσης και των μηχανισμών άσκησης οικονομικής πολιτικής. Σημαντικοί θεωρητικοί της οικονομικής επιστήμης (ιδίως κατά την περίοδο που ο επίσημος τίτλος της ήταν Πολιτική Οικονομία) όπως οι Marx, Veblen, Keynes, Kalecki και μη συμβατικές σχολές οικονομικής σκέψης απουσιάζουν σχεδόν πλήρως από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των περισσοτέρων τμημάτων οικονομικών επιστημών. Αυτό λειτουργεί ως μείζων γνωστικός περιορισμός για την κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς ατόμων, κοινωνικών ομάδων και τάξεων, των αιτιών της οικονομικής κρίσης, της υψηλής ανεργίας, της φτώχειας, κ.ά., και για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών οικονομικών πολιτικών για την αντιμετώπισή τους.

     Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ στην Πολιτική Οικονομία έχει ως αποκλειστικό στόχο να θεραπεύσει την προαναφερόμενη ανεπάρκεια των συμβατικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο της παράδοσης της Πολιτικής Οικονομίας, βασική επιδίωξη του είναι να προσφέρει μια σφαιρική γνώση των εναλλακτικών, μη-συμβατικών προσεγγίσεων του τρόπου λειτουργίας και των παθογενειών των σύγχρονων καπιταλιστικών οικονομιών. Ο μεθοδολογικός πλουραλισμός και ο ρεαλισμός αποτελούν το διακριτό πλεονέκτημα αυτού του προγράμματος, το οποίο φιλοδοξεί, και μέσω της διδασκαλίας σύγχρονων ποσοτικών εργαλείων, να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση σε όλους όσους αξιολογούν την οικονομική επιστήμη ως τον ακρογωνιαίο λίθο των κοινωνικών επιστημών.