(Προσφέρεται κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)

Το μάθημα «Σύγχρονη Νομισματική Θεωρία» εξετάζει το ρόλο του χρήματος, του κράτους και του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην οικονομία, έχοντας ως αφετηρία την Κεϋνσιανή σκέψη που αντιμετωπίζει τη σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία ως μια νομισματική δομή.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, γίνεται εισαγωγή στη μεθοδολογία των υποδειγμάτων αποθεμάτων-ροών (stock-flow consistent models) καθώς και στις βασικές ιδέες και αρχές της σύγχρονης νομισματικής θεωρίας και στις προτάσεις άσκησης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής που προκύπτουν από αυτές.

Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Η ενδογένεια του χρήματος
  • Εμπορικές τράπεζες, κεντρική τράπεζα και χρηματοοικονομικό σύστημα
  • Διασύνδεση της πραγματικής με τη χρηματοοικονομική πλευρά της οικονομίας
  • Δυναμική ανάλυση της ισορροπίας των χρηματοοικονομικών ισοζυγίων των θεσμικών τομέων
  • Ο ρόλος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην ευστάθεια του χρηματοοικονομικού συστήματος της οικονομίας
  • Εξωτερικοί και χρηματοοικονομικοί περιορισμοί στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής
  • Προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης